Ajudes tècniques

Assesorament i subministre

 

AJUDES TÈCNIQUES: són tots aquells instruments que van dirigits a eliminar barreres i que aporten independència a aquelles persones que les utilitzen.

El personal d' Atentíon està format per detectar quines limitacions representen els nostres usuaris i assesorar-los amb l'objectiu que augmenti el seu grau d'independència.