Garanties

La diferència d'un recurs professional

 

Atentíon ofereix les garanties necessàries per assegurar la màxima qualitat i satisfacció de tots els serveis.

PROFESSIONALS DE PLANTILLA PRÒPIA, FORMATS I MOTIVATS, contractats laboralment i donats d'alta a la Seguretat Social.

CAPACITAT DE REACCIÓ: professionals seleccionats amb els perfils adients per la realització de qualsevol tipologia de servei d'atenció personal domiciliària.

FORMACIÓ CONTÍNUA: la plantilla de professionals segueix programes de formació en els que es combina la millora tècnica i la participació activa.

SEGUIMENT DEL CAS AMB VISITA DOMICILIÀRIA: realitzada per professionals titulats universitàris de l'àmbit sociosanitari (principalment Diplomats en Treball Social).

PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS AL DOMICILI: Formació i informació a tots els professionals.

CONTRACTE DE SERVEI i emissió de Factura amb IVA del 10%.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: específica per serveis a domicili.

Atentíon està al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i Agència Tributaria.

Llei Orgànica de PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Llei 15/1999 de 13 de desembre.

PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I CARÀCTER PERSONAL. Formació i informació a tots els professionals.