Tipus d'usuaris

Atenció global per tots els casos

PERSONES GRANS: problemàtica d'edat, pluripatologies.

PERSONES MALALTES / ACCIDENTADES: altres postoperatoris, lesions medul·lars, AVC's, demències, malalties terminals.

PERSONES DISCAPACITADES

MATERNITAT I INFÀNCIA

TELEASSISTÈNCIA 24 HORES

Atenció d'emèrgencies socials i sanitàries. Mobilització de recursos per cada necessitat. Seguiment de l'usuari amb visites domiciliàries per part de professionals de Atention.

Programa d'atenció alzheimer i altres demències

Avaluació cognitiva prèvia i servei d'estimulació i manteniment de la memòria.
Programa combinat d'atenció personal, teleassistència i estimulació.